Terug naar het overzicht met damastmessenGero Trading is officieel verkooppunt/dealer van Böker Solingen BRD.
Zie voor alle info: https://www.boker.de


Algemene Leverings Voorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2018

 1. Prijzen
  1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. in euro’s, tenzij anders is overeengekomen, de kosten van de verpakking en verzending komen ten laste van de koper.
  2. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op het moment van bekendmaking of aanbieding.
 2. Kredietwaardigheid koper
  1. Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van koper ten genoegen van Gero Trading blijkt.
  2. Gero Trading heeft het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen.
  3. Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Gero Trading heeft voldaan, is Gero Trading gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
  4. Vooruitbetaling van het factuurbedrag wordt verlangd.
 3. Levertijd
  1. Bij opdracht wordt door Gero Trading de levertijd aangegeven.
 4. Overmacht
  1. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode welke Gero Trading door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 5. Verpakking en verzending
  1. De zaken moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze behandeld worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Gero Trading aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging en risico's gedurende het transport.
  3. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, blijft Gero Trading eigenaar van de geleverde goederen. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 6. Consignatie
  1. Tussen partijen kan worden overeengekomen, dat koper goederen op voorraad ( depot) neemt of ontvangt om deze in eigen naam aan derden te verkopen.
  2. De depothouder is bewaarnemer van de zaken, zolang ze niet zijn verkocht en geleverd en is verplicht bij de bewaring de goederen juist en goed te behandelen c.q. op te slaan.
  3. Het in het kader van de consignatie aan koper verstrekte materiaal is en blijft eigendom van Gero Trading en dient op verzoek van Gero Trading onmiddellijk te worden geretourneerd.
 7. Betalingen
  1. Wij leveren pas na overschrijving op onze rekening, cheque of cash.
  2. Betalingen met een creditcard is mogelijk door PayPal, voor meer informatie, vraag het ons.
 8. Incassokosten
  1. Ingeval van wanbetaling is de koper naast de hoofdsom en rente tevens verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  2. Naast de verplichting van de koper de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, zal hij tevens moeten vergoeden het bedrag waarmee de in redelijkheid gemaakte proceskosten de te liquideren proceskosten overschrijden.
  3. Indien Gero Trading van de koper het faillissement aanvraagt, is deze buiten het hierboven genoemde eveneens de kosten van faillissementsaanvragen verschuldigd.
 9. Ontbinding
  1. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen wordt de overeenkomst met de koper ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
  2. De koper is verplicht Gero Trading op de zo spoedig mogelijke termijn in kennis te stellen van een omstandigheid als bedoeld in lid 1, terwijl de koper tevens verplicht is de bewindvoerder, curator of deurwaarder in kennis te stellen van het door Gero Trading gemaakte eigendomsvoorbehoud.
  3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Gero Trading geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 10. Nietigheid
  1. Het feit dat één of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.
 11. Garantie
  1. garantie is niet van toepassing omdat een mes een gebruiksvoorwerp is en bij reclamatie niet beoordeeld kan worden of het mes op zicht verkeerd gebruikt/behandeld is, onze producten worden geleverd als omschreven in dezelfde staat en conditie.

Betalings e-mail adres:
gerotrading@damastknife.eu

Vragen? Email: gerotrading@damastknife.eu

Bankrekening
ING Bank
Gero Trading
Enschede
Reknr. : 76.54.575
Swift / BIC : INGBNL2A
IBAN : NL65INGB0007654575

Bezoek uitsluitend op afspraak in Enschede.
Attentie : als u onze producten via veiling websites of via derden aangeboden ziet, moet u ervan uit gaan dat er fraude ofwel internet criminaliteit plaats vindt, en de items niet geleverd worden.
Wij stellen het op prijs als u ons daar zo spoedig mogelijk over informeerd.
Attentie: Wij verkopen geen zwaarden en messen aan personen beneden 18 jaar. Bij enige twijfel zullen wij u om een identificatiebewijs vragen.